Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Notă informativă

privind rezultatele activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

din raionul Călăraşi pe anul 2019

 

        Pe data de 28 februarie 2020,  a avut loc şedinţa Comisiei de evaluare şi validare a indicatorilor de performanţă a activităţii Instituţiei Medico-Sanitare Publice din cadrul Asistenţei Medicale  Primare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a RM.

       În componenţa Comisiei au intrat:

Marina Golovaci- secretar de stat- preşedintele comisiei;

Tatiana Zatîc-şef Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare; Natalia Chihai- consultant principal, Secţia planificare asigurări sociale şi medicale;

Stela Vieru-Botezat- consultant principal, Serviciul resurse umane,

Timofte Vasile- reprezentantul fondatorului instituţiilor Medico-Sanitare Publice raionale evaluate.

     Dna Marina Golovaci, preşedintele Comisiei a familiarizat  membrii Comisiei de concurs cu prevederile Regulamentului  privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr 837 din 6 iulie 2016; Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanţă a activităţii instituţiei medico-sanitare publice, altor acte normative.

      Urmare a examinării şi evaluării Formularelor  de raportare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă pentru anul 2019 ale instituţiilor medico-sanitare publice din raion, Comisia a atribuit instituţiilor medico-sanitare publice  din raion: Spitalul Raional Călăraşi; IMSP CS Călăraşi; IMSP CS Sipoteni; IMSP CS Pîrjolteni; IMSP CS Onişcani; IMSP CS Bravicea; IMSP Vălcineţ; IMSP CS Vărzăreştii Noi–Pituşca,  calificativul ,,foarte bine” cu acumularea procentuală pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă egală cu 100%.

REGULAMENT

Pentru a-i aduce un omagiu poetului, eseistului, scriitorului și traducătorului Liviu Damian, Consiliul Raional Călăraşi în colaborare cu poetul şi compozitorul Mihai Doloton, anunţă organizarea Festivalului Național de Poezie Liviu Damiam.

Condiții de participare :
La Festivalpot participa autori/declamatori care au viză de reşedinţă în Republica Moldova, ulterior  fiind selectaţi pe categorii de vârstă, după cum urmează:
Categoria I –10-16 ani.
Categoria II –16-18 ani.
Categoria III – de la 18 ani în sus.

Concurenții vor expedia materialele, conform ordinii stabilite, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , inclusiv:
1. Creație proprie (o poezie dedicată poetului Liviu Damian).
2. Recital de poezie (înregistrarea video a unei poezii din creaţia poetului Liviu Damian).
3. CV-ul însoţit de o poză.
4. Copia buletinului de identitate sau a adeverinţei de naştere.
Lucrările vor fi expediate până la 01.05.2020
Perioada de preselecție și jurizare: 02.05.2020 – 01.06.2020
Concurenții vor primi confirmarea înscrierii lor la concursul anunţat și, după preselecție, jurizare – invitaţia de participare la Gala Laureaților, eveniment care se va desfăşura în orașul Călărași.
Evaluarea se va face de către un juriu de specialitate, constituit din personalităţi notorii, în următoarea componenţă:
1. Florin Damian – doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar(preşedintele juriului);
2. Claudia Partole - poetă, eseistă, prozatoare, jurnalistă, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova, decorată cu medalia „Mihai Eminescu” pentru literatură în 2010;
3. Lidia Grosu – poetă, critic literar, jurnalistă, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Membru al Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova şi Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, decorată cu Medalia „Mihai Eminescu” pentru literatură în a.2016;
4. Efim Chicu – poet, prozator, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Cetățean de onoare al Raionului Călărași;
5. Marcela Mardare – poetă, prozatoare, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, decorată cu Ordinul „Gloria Muncii” pentru literatură;

6.Doina Dabija – scriitoare, Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. preşedinte UZPR.
7. Zina Izbaş – poetă, jurnalistă, Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, autoarea şi organizatoarea Concursului de Creaţie al Tinerei Generaţii „Ars - Adolescentina”,
decorată cu Medalia „Meritul Civic”.

8. Mihai Doloton – poet, muzician, compozitor,Membru al Uniunii Muzicienilor din Rep. Moldova, Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Membru al Uniunii Internaţionale a Oamenilor de Creaţie, Director-fondator al concursurilor:
Concursul Naţional de Poezie „Dor de Bacovia”;
Festivalul Naţional al Poeţilor Uitaţi „Dor de Coşbuc”;
Festivalul Naţional de Interpretare Instrumentală „Marcel Budală”;
Festivalul Naţional de Poezie „Leonida Lari”;

Festivalul Național de Poezie „Liviu Damian”.

Laureaților li se vor oferi premii bănești, diplome și cărţi.
Cele mai bune creații vor fi incluse într-o antologie dedicată poetului Liviu Damian.

Consiliul raional Călăraşi  informează publicul larg despre inițierea consultărilor publice  a proiectelor de decizie anexate.

 Scopul proiecteloreste de a aduce la cunoştinţa tuturor  părţilor interesate activitatea Consiliului raional Călărași pe anul 2020, precum și participarea locuitorilor raionului în toate etapele de adoptare a Deciziilor Consiliului raional.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultării publice pot fi expediate până la data de 09.03.2020  la adresa electronică:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  sau  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  precum și la numerele de telefon +/373/24422058, +/373/24422348 sau pe adresa: oraşul Călăraşi str. Biruinței nr.1/1, bir, 23.

Proiectele de decizii propuse şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale relevante care au stat la baza elaborării proiectelor  de decizii etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii” sau la sediul Consiliului raional Călărași.

Cu respect,

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

Stimate domnule /doamnă/ consilier raional

Avem onoarea a Vă invita să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional, care va avea loc în data de 12 martie 2020, ora 1000 în Sala de ședințe ”Alexandru Baltaga” a Consiliului raional.

Ședințele Comisiilor consultative de specialitate se vor desfăşura la 10 martie 2020, ora 1400.  

Proiectele de decizii incluse în ordinea de zi, sunt plasate pe site-ul Consiliului raional pe adresa: www. calarasi.md, la rubrica ”Proiecte de decizii”.

La ședință se vor pune în dezbatere următoarele probleme:

ORDINEA DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI RAIONAL

nr.01                                                                                            din 12 martie 2020, ora 1000

1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.05/02 din 13 noiembrie ”Cu privire la constituirea Comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Călărași.

 •                  Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 2. Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2019.
 •     Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 3. Cu privire la aprobarea Dispoziției președintelui raionului privind alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.
 •      Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.
 •      Raportor: Iurie Bobeica – șef Direcția finanțe
 • 5. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Componenta raională a bugetului raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 6. Cu privire la redistribuirea alocațiilor financiare din Fondul de educație incluzivă aprobat în bugetul raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 7. Cu privire la transmiterea unități de transport de la balanță la balanță.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 8. Cu privire la acceptarea prelungirii termenului de locațiune a încăperilor neutilizate din incinta Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu”.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 9. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din dotarea Școlii Primare, or. Călărași.
 •      Raportor: Elena Gonța – șef Direcția învățămînt, tineret și sport
 • 10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.07/07 din 24 decembrie 2019 ”Cu privire la Programul lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale din raionul Călărași pentru anul 2020, finanțat din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor de interes raional”.
 •      Raportor: Alexandru Marian – specialist principal Direcția construcții
 • 11. Cu privire la confirmarea aprobării contribuției financiare în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea atractivității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric”, număr de înregistrare: 2SOFT / 2.1 / 111.
 •      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală
 • 12. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal al Zonei Economice Libere ”Ungheni-Business”, Călărași.
 •      Raportor: Evgheni Tihonov – șef Direcția economie, agricultură și dezvoltare rurală
 • 13. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei raionale pentru ajutoare umanitare.
 •      Raportor: Sergiu Artene – vicepreședinte al raionului
 • 14. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe cu titlu gratuit primăriilor Bravicea și Rădeni.
 •      Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism
 • 15. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe din dotarea Direcției cultură și turism.
 •      Raportor: Dumitru Trifan – șef Direcția cultură și turism
 • 16. Cu privire la prevenirea și înlăturarea deficiențelor constatate în Raportul de inspecție financiară a IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași” din 02.08.2019.
 •      Raportor: Vitalie Triboi – șef IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”
 • 17. Cu privire la darea în comodat CMF ”VITA-MED-PRIM” a mijloacelor fixe aflate în gestiunea IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 18. Cu privire la darea în locațiune a încăperii neutilizate din incinta IMSP ”Centrul de Sănătate Călărași” pentru servicii imagistice dentare.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 19. Cu privire la Comisia raională de privatizare a fondului de locuințe.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 20. Cu privire la numirea în funcția de Manager al Instituției Publice ”Incubatorul de Afaceri din Călărași”.
 •      Raportor: Larisa Croitoru – șef Serviciul resurse umane
 • 21. Cu privire la rezultatele misiunii de inspecție a Inspecției Sociale din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 22. Cu privire la semnarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Călărași, A.O. Asociația de Sprijin a copiilor și tinerilor cu dizabilitati ”Dorința” și Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 23. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 24. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.02/20 din 11.04.2019 ”Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului”.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 25. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului de activitate aInstitutiei Publice ”Centrul social ”Dirk HARTIG”.
 •      Raportor: Zinaida Țurcanu – vicepreședinte al raionului
 • 26. Cu privire la semnarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Călărași și Asociația Obștească ”Asociația Nevăzătorilor din Moldova”.
 •      Raportor: Vasile Carp – consilier raional
 • 27. Cu privire la Acordul de colaborare dintre Asociația Obștească Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (CCAF) ”PRODOCS” și Consiliul raional.
 •      Raportor: Cristina Negru – șef-interimar DASPF
 • 28. Cu privire la aprobarea costului de deservire la domiciliu a unui beneficiar contra plată în cadrul Serviciului îngrijire socială la domiciliu.
 •      Raportor: Cristina Negru – șef-interimar DASPF
 • 29. Cu privire la instituirea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 30. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.04/26 din 13.09.2019 ”Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în organele de stat inclusiv instanțele de judecată, în relațiile cu persoanele fizice și juridice”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 31. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.03/02 din 27.07.2017 ”Cu privire la coordonarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor medico-sanitare publice și constituirea consiliilor administrative ale acestora”.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional
 • 32. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentru anul 2020.
 •      Raportor: Gheorghe Iosob – secretarul Consiliului raional

 

 

Cu respect,

 

 

          Secretarul Consiliului raional                                                          Gheorghe V. Iosob

Căutare pe site

Calendar

August 2020
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vizitatori

Azi 0

Ieri 98

Săptămînă 98

Lună 236

Total 169682

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md