Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

 La funcția de specialist in perceperia fiscala , poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- are studii superioare universitare sau își face studiile în instituții de învățământ universitar, cu studii  medii de specialitate  (colegiu).

- nu a împlinit vârsta de pensionare;
- cunoaște limba română;

 - este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin.(1) lit. l), m), și n) din Codul Muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de depun personal sau prin reprezentant, în termen de 20 zile de la publicarea anunțului, dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice  vacante prin concurs.

2. Copia actului de identitate.

3. Copia actului/actelor de studii.

4. Copia  carnetului de muncă.

5. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din  punct de  vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.
6. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

 Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, recomandări.

 În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ”certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate  în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

În cererea de participare laconcurs se indică și lista actelor depuse , cu numerotarea fiecărei file.

Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria Temeleuți, raionul Călărași pina la data de 16.09.2019

Concursul va avea loc în cadrul primăriei Temeleuți pe data de 17.09.2019.

Telefon de contact 024474236

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md