Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

  La funcţia de specialist pentru reglementarea regimului funciar și secretar al consiliului poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare sau îşi face studiile în instituţii de învăţămînt universitar;  nu a împlinit vîrsta de 62 ani; cunoaşte limba română; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de secretar al consiliului depun personal sau prin reprezentant, în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (de la  13.12.2019 pînă la 26.12.2019) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice , al cărei model este specificat în anexă la  Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii;  4) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;  5) certificatul de integritate sau declaraţia pe propria răspundere; Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, recomandări. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Primăria Tuzara,  Concursul va avea loc în cadrul primăriei comunei Tuzara. Relaţii la telefonul 024421584,024420465

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md