Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

l. a funcţia de specialist poate candida persoana persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

-            deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-            are studii superioare universitare sau îşi face studiile în instituţii de învățământ universitar

-            nu a împlinit vârsta de pensionare;

-            cunoaşte limba română;

-            este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

-            nu are antecedente penale;

-            nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de specialist pentru reglementarea regimului funciar depun personal sau prin reprezentant, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.

Dosarul de participare la concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.   Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs.

      2.    Copia actului de identitate.

      3.    Copia actului/actelor de studii.

      4.    Copia carnetului de muncă.

5.   Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic. pentru exercitarea funcţiei.

6.    Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, recomandări. în cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot 11 autentificate de notar, „certificate" „corespunde cu originalul" de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. în cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse . cu numerotarea fiecărei file.

Actele pentru participarea la concurs vor li depuse la Primăria Rădeni. raionul Călăraşi. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Rădeni.

Telefon de coontact: 0244 31236 ; 02443138 :

Email: primăThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md