Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

           La funcția de specialist poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

-deține cetățenia Republicii Moldova;

-are studii superioare universitare sau își face studiile în instituții de învățămînt universitar;

-nu a împlinit vîrsta de pensionare;

-cunoaște limba română;

-este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

-abilităţi de lucru cu calculatorul: Word, Excel, IC, Internet;

- nu are antecedente penalepentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

-nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), și n) din Codul Muncii.

               Candidații pentru ocuparea funcției de specialist pentru reglementarea regimului funciar depun personal sau prin reprezentant, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului (pînă la data de 16.03.2020), dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.      Formularul de participare specificat în anexa nr. 1 la REGULAMENTUL

cu privire la ocuparea funcţiei publicevacante prin concurs

2.      Copia actului de identitate.

3.      Copia actului/actelor de studii.

4.      Copia  carnetului de muncă.

5.      Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,   fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției.

6.      Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

            Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, recomandări. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate  în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse , cu numerotarea fiecărei file.

           Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria Vălcineț, raionul Călărași. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Vălcineț.

Relații la telefonul:024432238.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor: Popa Valentina.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md