Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

             Scopul general al funcției: Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate financiară la nivel de primărie, consiliu local.

Sarcinile de bază:

-elaborarea bugetului primăriei;

-asigurarea estimărilor veridice și economice argumentate ale veniturilor și cheltuielilor bugetare;

-perfectarea și întocmirea documentelor necesare pentru contractarea achizițiilor publice;

-asigurarea organizării corecte a evidenței contabile;

-calcularea și achitarea salariilor;

-întocmirea și prezentarea dărilor de seamă;

-organizarea și exercitarea controlului financiar, preventiv și de gestiune.

        La funcția de contabil-șef  poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

-deține cetățenia Republicii Moldova;

-are studii superioare de licență sau echivalente (medii speciale) în domeniul contabilității (cunoașterea programelor WORD, EXCEL,1C, pentru funcția de contabil-șef);

-nu a atins vârsta necesară obținerii dreptului de pensionare pentru limită de vârstă;

-posedă limba de stat;

-este apt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

- nu are antecedente penale;

-nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), și n) din Codul Muncii.

-cunoaște legislația în domeniu;

-Deține cunoștințe de operare la calculator (obligatoriu).

Candidații pentru ocuparea funcției vacante pe perioadă determinată  de contabil-șef  depun personal sau prin reprezentant, în termen de 7 zile calendaristice din ziua publicării anunțului

(de la 03.03.2020  pînă la 09.03.2020) dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante pe periadă determinată;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia actului/actelor de studii;
  4. Copia  carnetului de muncă;
  5. Certificatul de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specialitate (dacă sunt);
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
  7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

            Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, recomandări. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate  în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse , cu numerotarea fiecărei file.

           Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria Temeleuți, raionul Călărași. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Temeleuți.

Bibliografierecomandată pentru concursul la funcția publică vacantă pe perioadă determinată de contabil-șef în cadrul primăriei satului Temeleuți:

-Constituția republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

-Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

-Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

Acte normative în domeniul administrației publice locale:

-Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;

Acte normative în domeniul de specialitate la funcția de contabil-șef.

-Lege nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale;

-Codul Fiscal al RM nr.1163 din 24.04.1997 (în special Titlui VI și VII și legile pentru punere în aplicare a Titlurilor VI și VII

-Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007 cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr.998 din 20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Relații la telefonul:024474236.

Căutare pe site

Calendar

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vizitatori

Azi 75

Ieri 78

Săptămînă 321

Lună 1387

Total 283482

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md