Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Publicat:07.04.2020   

cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului în cadrul Primăriei Temeleuți pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va activa în domeniul perceperii fiscale și va exercita sarcinile stabilite în Fișa de Post.

Organizator al concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist care va activa în domeniul perceperii fiscale  și va exercita sarcinile stabilite în Fișa de  Post, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a s. Temeleuți, r-nul Călărași.

Funcţia publică vacantă – specialist în domeniul perceperii fiscale.

Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază:

1.Asigurarea ţinerii evidenţei obligaţiilor fiscale inclusiv a restanţelor, asigurarea ţinerii integrale şi conforme a contribuabililor, încasării impozitelor în buget, asigurarea colectării impozitelor şi stingerii obligaţiilor fiscale;

2.Operarea datelor şi gestionarea bazei de date cu privire la subiectul şi obiectul impunerii pentru persoanele fizice, ţinerea evidenţei conturilor personale în registrul de evidenţă cu sumele calculate achitate, restante;

3.Transferarea la buget a sumelor încasate, ţinerea evidenţei încasării şi transferării mijloacelor băneşti şi repartizarea avizelor de plată;

4. Efectuarea calculului şi prezentarea dărilor de seamă privitor la achitarea impozitelor, popularizarea legislaţiei fiscale, examinarea cererilor şi reclamaţiilor contribuabililor;

 Condiţiile de participare  la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea dreptului de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minim 2 ani în domeniul de specialitate;

Actele obligatorii ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar.

             Modalitatea de depunere a actelor: candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante, depun actele personal sau prin reprezentant, la Primăria s. Temeleuți, r-nul Călărași sau prin poştă. La cererea de participare la concurs se indică lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. Copiile actelor prezentate vor fi verificate cu originalele.

            Data limită de depunere a actelor este  -  24.04.2020.

             Concursul include proba scrisă şi interviul.

            Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu, se anexează.

            Informaţiile suplimentare  le puteţi obţine  la telefoanele:  244 74 236,

 244 74 238.

 

Primarul s.Temeleuți                                                          Spinei Vadim

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md