Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

         La funcția de specialist poate candida persoana persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

       - deține cetățenia Republicii Moldova;

        - are studii superioare universitare,  medii special sau își face studiile în instituții de învățămînt universitar,

        - nu a împlinit vîrsta de pensionare;

        -cunoaște limba română;

        - este apt din punct de vedere medical  pentru exercitarea funcției;

        - nu are antecedente penale;

        - nu a fost concediată în ultimii ani în baza art.86 alin.(1) lit.l), m), și n) din Codul Muncii.

            Candidații pentru ocuparea funcției de specialist pentru reglementarea regimului funciar depun personal sau prin reprezentant, în termen de 20 zile calendaristice din ziua publicării anunțului  (pînă la data de 30.06.2020)dosarul de participare la concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.     Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice

        vacante prin concurs.

2.     Copia actului de identitate.

3.     Copia actului/actelor de studii.

4.     Copia  carnetului de muncă.

5.     Certificatul medical care atestă faptul că persoana este apt  din  punct de  vedere medical, pentru exercitarea funcției.

6.     Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

            Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, recomandări. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate” ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unității în care candidatul activează sau prezentate  în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.  În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse , cu numerotarea fiecărei file.

           Actele pentru participarea la concurs vor fi depuse la Primăria Onişcani, raionul Călărași. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Onişcani.  Telefon de coontact  0244 35236, 024435238

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md