Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, primăria Temeleuți anunță concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de:

     SPECIALIST  (relații funciare și cadastru).

      Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul primăriei. Informația privind data, ora și locul desfășurării probelor va fi afișată  pe panoul informativ al primăriei

II. Condiţiile de bază pentru participare la concurs:

      La  o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplinește condițiile de bază și cerințele specifice minime prevăzute de art. 27 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

-          deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-          dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-       dispun de studii în domeniu sau studii superioare

-          cunoaşte limba română;

-          nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

-          în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

-         nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

-         nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-         nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

-         îndeplineşte cerințele specifice pentru ocuparea funcției.

III.  Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs[1], care va conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:

     -          formularul de participare  ;

-          copia buletinului de identitate;

-          copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în  ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere, echivalare și autentificare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării);

-          copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-          documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificat privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019);

-          documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-          cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere,

-          acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

IV. Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs – 5 februarie 2021, ora 17.00.

telefon de contact: 024474236;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

adresa poştală:  s. Temeleuți r. Călărași;

persoana de contact: Spinei Vadim  primarul satului.


NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea acestora sau pot fi autentificate de notar. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică pînă la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md