Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

PRIMĂRIA COMUNEI RĂCIULA

 

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil şef al primăriei.

Scopul general al funcţiei: coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate financiară la nivel de primărie, consiliu local.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectului de buget local;
 2. Asigurarea estimărilor veridice şi economice argumentate ale veniturilor şi cheltuielilor;
 3. Perfectarea documentelor necesare pentru contractarea achiziţiilor publice;
 4. Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile;
 5. Întocmirea proiectelor de dispoziţii ale primarului şi proiectelor de decizii ale consiliului în domeniul financiar;
 6. Prezentarea dărilor de seamă în programul SIMF;
 7. Calcularea şi achitarea la timp a salariilor angajaţilor.

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:

Studii superioare de licenţă sau echivalente (medii de specialitate) în domeniul contabilităţii, 1 an de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs care va conţine:

 • formularul de participare;
 • copia actului de identitate;
 • copia actului/actelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specialitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

Data limită de primire a documentelor – 13 mai 2021.

Relaţii la tel. 0-244-64-236; 64-238; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md