Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe  portalul guvernamental al funcţiilor  publice: cariere.gov.md , pe pagina  web:http://www.calarasi.md/ , pe pagina oficială de facebook:  și cu afişa pe panoul informaţional de la sediul Primăriei Dereneu.

Termenul limita de depunere a documentelor este pînă la data de 18 august 2021.

Scopul general al functiei:

        Conducerea personalului si managementul eficient al activitatilor Consiliului local în vederea asigurarii legalitatii si realizarii optime ale obiectivelor acestuia

 Sarcini de baza:

  1 Planificarea si organizarea  desfasurarii sedintelor Consiliului local ;

  2  Asigurarea  legalitatii actelor adoptate  de catre  Consiliul local;

  3  Asigurarea aducerii la cunostinta a actelor adoptate  de catre  Consiliul local

             si emise de primarul localitatii;

   4 Asigurarea efectuarii lucrarilor de secretariat;

   5 Autentificarea actelor si documentelor;

   6 Acordarea ajutorului metodologic si consultativ consilierilor locali, functionarilor publici din cadrul autoritatii .

Conditiile de participare la concurs:

·          Detinerea cetateniei Republicii Moldova

·          Posedarea limbii de stat si limbilor oficiale de comunicare;

·          Neatingerea virstei necesare obtinerii dreptului la pensie pentru limita de virsta;

·          Lipsa antecedentelor penale pentru infractiuni savirsite cu intentie;

·          Neprivarea de dreptul de a ocupa functii publice.

Studii:superioare, de licență, preferabil in domeniul dreptului sau a administratiei publice.

Cunostinte:   -cunoasterea legislatiei in domeniul administrativ;

·          Cunoasterea modului de functionare a unei autoritati publice;

·          Cunostinte de operare la calculator.

  Abilitati:  abilitati de lucru cu informatia, planificare, organizare, consultare, analiza si sinteza, elaborare a documentelor, solutionarea problemelor, comunicare, management ș.a.

Atitudini/comportamente: respect fata de oameni, spirit de initiativa, abilitati analitice de rezolvare a problemelor ce vizeaza domeniul exercitat, creativitate, disciplina, responsabilitate

Persoanele interesate pot depune personal/prin posta,/prin e-mail dosarul de concurs:

1.      Formularul de participare solicitat la  sediul primariei Dereneu

2.      Copia buletinului de identitate;

3.      Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfectionare   profesionala si/sau de specializare;

4.      Copia carnetului de munca;

5.      Certificatul medical;

6.      Cazierul judiciar

Data limita pina la care poate fi depus Dosarul de concurs— 18 august 2021

Telefon: 244 62 236  fax:  0244 62 238

Persoana de contact   Vasile REVENCO,  primarul comunei Dereneu

Informatii pe adresa:  satul Dereneu, raionul Calarasi, Primaria

Bibliografia concursului:

– Constituţia Republicii Moldova
– Codul administrativ
– Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative
– Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
– Legea nr.768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local
– Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind    constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale
– Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
–Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
– Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional
– Legea nr.100 din22 decembrie2017 cu privire la actele normative
– legea nr.270 din23 noiembrie2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md