Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

                       Manager al Instituției Publice  “ Centrul Social ,,DIRK HARTIG”

 

Scopul general al funcţiei:

Prestarea serviciilor de asistență socială temporară, persoanelor în dificultate: bătrîni singuri cu venituri mici și condiții insuportabile de trai, bătrîni cu necesități de îngrijire pe o perioadă  de timp, victime a diverselor forme de violență și fără suport familial.

Sarcinile de bază:

  1. Organizarea activității Centrului social ,,Dirk Hartig”, prin crearea condițiilor optime de funcționare a  instituției.
  2. Contribuirea la asigurărarea protecției sociale a beneficiarilor pentru depășirea situației de dificultate și îmbunătățirea calității veții acestora în baza evaluării necesităților cu asigurarea integrării beneficiarilor  în societate

3.    Acordarea asistenţei metodologice şi practice  personalului, monitorizarea activității centrului pentru       asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare, menținerea capacităților funcționale    pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor.

 

    Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

-          deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-          studii superioare, preferabil în domeniul asistenței sociale/medicinei/educației

-          posedarea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză);

-          neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-          lipsa antecedentelor penale pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-          neprivarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

 

La concurs se admit persoanele:

-          cu studii superioare, de licenţă sau echivalente;

-          cu abilităţi de lucru cu documente, de consultare şi instruire a cetăţenilor, comunicare  eficientă,  

           lucru în echipă;

 -         cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet;

 -         cunoaşterea limbii de stat şi  a unei limbi de circulație internațională (preferabil – limba engleză); 

                    Concursul pentru ocuparea funcției de manager va cuprinde 3 etape:

  •    Examinarea dosarelor de înscriere;
  •    Proba scrisă
  •    Interviul.

Dosarul de concurs urmează a fi depus la sediul Consiliului raional Călărași pe adresa: or. Călărași, str. Biruinței, 1/1, bir. 15, însoțit de următoarele acte:

a)      cererea de participare la concurs

b)      copia buletinului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)      certificatul medical;

f)       cazierul judiciar.

 

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 31.01 2020.

Telefon - /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir.15

 

Bibliografia concursului:

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 16 – XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

  • Acte normative în domeniul de specialitate
  • Legea nr.547-XVdin 25 decembrie 2003- Legea asistenţei sociale,
  • Legea nr.123 din 18.10,2010 cu privire la serviciile sociale,
  • Hotărîrea Guvernului nr.569 din 29.07.2013 cu privire la aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru personae vîrstnice și a standartelor minime de calitate.

 

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Căutare pe site

Calendar

Aprilie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Vizitatori

Azi 4

Ieri 100

Săptămînă 104

Lună 1106

Total 280862

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md