Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Consiliul Raional Călăraşi

Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi

anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal

(în problemele EDUCAȚIEI PREȘCOLARE)

 

 

Scopul general al funcţiei:

 Scopul general al funcției –Asigură aplicarea, în raza raionului, a prevederilor Codului Educației RM și a tuturor actelor normative care reglementează procesul educațional în învățământul preșcolar.

Sarcini de bază:

 • Coordonează activitățile instituțiilor de învățământ preșcolar din raion și acordă consultanță conducătorilor în problemele de activitate managerială;

 • Participă la evaluarea activității instituțiilor de învățământ preșcolar din raion și elaborează Raportul de totalizare a stării de lucruri din Instituția de educație timpurie, expunând comparativ  (2 -3 ani)  situația, propune concluzii și sugestii de îmbunătățire;

 • Întocmește Regulamentul de evaluare a instituției de educație timpurie;

 • Acordă asistență în efectuarea recensământului copiilor de vârstă preșcolară din localitățile raionului și asigură calitatea procesului dat;

 • Monitorizează procesul de instituționalizare a tuturor copiilor de vârstă preșcolară obligatorie, precum și completarea grupelor copiilor de vârstă preșcolară mică și mare la cererea părinților în instituțiile preșcolare din raion;

 • Organizează procesul respectării de către angajații instituțiilor preșcolare a normelor ocrotirii vieții și sănătății copiilor;

 • Monitorizează implementarea documentelor de politici naționale (sectoriale), locale și instituționale;

 • Elaborează rapoartele de activitate a DÎTS, de monitorizare și evaluare a implementării politicilor educaționale în raion în sectorul preșcolar.

 • Asigură promovarea politicilor de incluziune a copiilor cu CES în Instituțiile de educație timpurie;

 • Coordonează și monitorizează activitatea managerială orientată spre asigurarea accesului, relevanței și calității în educație;

 • Asigură analiza indicatorilor specifici de activitate a instituției și formularea propunerilor de eficientizare a programului acestora;

 • Acordă asistență metodologică privind elaborarea proiectelor de dezvoltare instituțională;

 • Asigură implementarea și monitorizarea respectării planului managerial și a curriculumului preșcolar;

 • Asigură corelarea implementării curriculumului național și local cu formarea profesională continuă a cadrelor didactice;

 • Organizează și coordonează activitatea metodică și formarea profesională continuă a cadrelor didactice din educația preșcolară;

 • Organizează și realizează evaluarea cadrelor didactice în diferite scopuri: stabilirea calității predării-învățării-evaluării, atestarea cadrelor didactice, schimb de experiență etc.;

 • Organizează și asigură diseminarea bunelor practici în educația preșcolară;

 • Gestionează activitatea formatorilor locali și a experților educaționali pe domeniile patronate;

 • Raportează cu privire la pregătirea IET către început de an școlar, sezonul rece, îndeplinirea normelor alimentare, îndeplinirea cerințelor sanitare conform Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie;

 • Conlucrează cu autoritățile administrației publice locale în vederea creării condițiilor optime pentru instituționalizarea copiilor de 5 – 6 (7) ani;

 • Alte sarcini ce derivă din dezvoltarea domeniului din Educația timpurie;

 • Alte sarcini specifice activității DÎTS.

1. Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

 • are capacitate deplină de exerciţiu; 

 • nu a împlinit vîrsta de 63 ani; 

 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 

 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1)  lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Studii:  Superioare pedagogice, de licență / masterat sau echivalente, în domeniul pedagogiei  preșcolare și primare,  grad didactic sau managerial,  stagiu managerial în învăţământ.

Experienţă profesională:  cel puțin 3 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniul pedagocic/ preșcolar;

 • cunoaşterea managementului în domeniul pedagogic;

 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

 • cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit/scris/vorbit, a actelor normative, a strategiilor sectoriale.;

 • cunoaşterea programelor de operare la calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Abilităţi:

Lucrul cu informaţia, lucrul în echipă, planificarea, organizarea, analiza şi sinteza, elaborarea documentelor, instruirea, motivarea, mobilizarea, soluţionarea problemelor, comunicarea eficientă.

Atitudini/Comportamente: 

Respect faţă de oameni; incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Abilităţi:de soluţionare a problemelor ce vizează postul, abilităţi analitice, stabilitate emoţională, agilitate mintală, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini / comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesioanlă continuă.

Persoanele interesate pot depune personal /prin poştă / prin e-mail / dosarul de concurs:

a) formularul de participare solicitat la sediul Direcţiei Învăţământ Tineret ți Sport Călărași,conform REGULAMENTULUI  cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și / sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă sau acte care confirmă activitatea în muncă;

e) certificatul medical eliberat de către medicul de familie, narcolog și psihiatru;

f) cazierul judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

- Acte normative în domeniul administrației publice și  serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului

   public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-Legea cu privire la petiționare nr.190 din 19.07.1994;

- Legea privind accesul la informație nr.982 - XIV din 11.05.2000;
-Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică;

         Finananțare

- Legea nr.270 din 23.11.2018 “Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;

       

                    Acte normative în domeniul de specialitate

- Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014;
- Regulamentul -tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, aprobat    

  prin ordinul ME nr.243 din22.04.2016, cu modificările ulterioare;

       -Regulamentul-tip al instituției de educație timpurie aprobat prin ordinul ME nr. 254 din

        11.10.2017;

       - Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul MECC nr.109  din  

        07.10.2020;
       - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
         administrație al instituției de învățământ general, aprobat prin Ordinul MECC nr. 269 din    

         09.03.2020;
      - Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației   

        nr. 305 din 30.03.2016;
      -Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de  

       învățământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul   

  Ministerului Educației nr.77 din 22 februarie 2013;
-Cadrul de referință a Educației timpurii din Republica Moldova (ordinul MECC nr.
1592 din 25.10.2018);
- Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7
  ani (ordinul MECC nr.1592 din 25.10.2018),
- Curriculum pentru educația timpurie (ordinul MECC nr.1699 din 15.11.2018;
- Ghid de implementare a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la
   naștere până la vârsta de 7 ani și a Curriculum-ului pentru educație timpurie din
   perspectiva Cadrului de referință a educației timpurii din Republica Moldova,
  aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației,
  Culturii și Cercetării nr. 283 din 20.03.2019)
- Standarde profesionale naționale ale cadrului didactic pentru educația timpurie
(2008);
- Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie (aprobat prin Ordinul
  MECCnr. 253 din 11.10.2017);
- Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC
  (ordinul MECC nr.1939 din 28.12.2018).
- Metodologia de organizare la distanță a procesului educațional, pentru instituțiile
  de educație timpurie (apobată prin ordinul MECC nr.378 din 26.03.2020);
- Repere metodologice de orgaizare la distanță a educației parentale pentru familiile
  cu copii de 0-7 ani (circulara MECC nr. 2257 din 21.04.2020);

-Instrucțiunea cu privire la ocrotirea vieții și sănătății copilului în instituția de
 educație timpurie (ordinul MECC nr. 592 din 26.06.2020);
- Reglementări-cadru speciale privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de
  redeschidere și reluare a activității instituțiilor de educație timpurie în contextul
  pandemiei Covid-19 (ordin comun al MECC (nr.779) și al MSMPS (nr.725) din
  07.08.2020);
- Reperele metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de
  educație timpurie, anii 2015-2019.

 

 Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs –10.11.2021, ora 17.00, 20 zile calendaristice.

Telefon:  /244 / 2-26-03  fax: / 244 / 2 -07-17

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact: Lipcan Maria – specialist principal în resurse umane în cadrul Direcţiei Învăţământ Tineret și Sport  Călăraşi

Sediul: or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr. 1, etaj III;

Concursul se va desfăşura conform regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante (Anexa 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009)

Căutare pe site

Calendar

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vizitatori

Azi 67

Ieri 78

Săptămînă 313

Lună 1379

Total 283474

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md