Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Bravicea Condiţiile de participare la concurs:

La 

La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
  3. are studii superioare de licenţă şi/sau postuniversitare medicale – medicină de familie, studii de masterat în managementul sănătăţii publice / management organizational / management în administrare;
  4.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  5. Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:

a) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii universitare şi/sau postuniversitare;

d) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

e) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care

atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

f) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

g) curriculum-vitae.

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Concursul va include următoarele etape:
1) testarea cunoştinţelor teoretice;
2) evaluarea proiectului de management al instituţiei;
3) interviul

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web a Consiliului raional Călărași

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 27.03 2023, ora 1700

Telefon- /244/ 2-28-84 fax: /244/ 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Larisa Croitoru – șef Serviciu resurse umane din cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir 15

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

- Regulamentul și Metodologia de numire în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor IMSP Centrelor de Sănătate din raionul Călăraşi aprobat prin Decizia CR Călărași nr. 04/32 din 19 iulie 2018 .

- Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995 /Sistemul de ocrotire a sănătății/, /Finanţarea ocrotirii sănătăţii /

- Legea nr. 263 din 27.10.2005 ,,Cu privire la exercitarea profesiunii de medic” ,,Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului”,

- Hotărîrea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical, cu modificările ulterioare,

- Ordinul Ministerului Sănătății Nr. 46 din 10.02.2016 ,,Cu privire la modificarea și completarea Ord. nr. 695 din 13.10.2010.

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 396/209-A din 27.05.2015 privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu modificările ulterioare.

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 695 din 13.10.2010 ,,Cu privire la Asistența Medicală Primară din RM”, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul nr. 46 din 10.02.2016:

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1038 din 23.12.2016 cu privire la aprobarea Listei indicatorilor de performanță a activității instituției medico-sanitare publice și Regulamentului privind modul de evaluare a indicatorilor de performanță a activității instituție medico-sanitare publice.

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md