Consiliul Raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

A V I Z

Consiliul raional Călărași  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de:

Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Vărzăreștii-Noi-Pitușca

   Condiţiile de participare la concurs:

La concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante poate participa orice persoană care întruneşte următoarele condiţii de bază:

  1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  2. deţine cetăţenia altor state, dar cu domiciliul în Republica Moldova;
  3. are studii superioare de licenţă şi/sau postuniversitare medicale – medicină de familie, studii de masterat în managementul sănătăţii publice / management organizational / management în administrare;
  4. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  5. are capacitate deplină de exerciţiu;
  6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  7. nu are antecedente penale nestinse;
  8. are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în instituţiile medico-sanitare publice;
  9. nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  10. cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

La înscrierea pentru concurs, candidaţii depun un dosar, care include următoarele:

a) cererea de participare la concurs, cu menţionarea postului solicitat;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii universitare şi/sau postuniversitare;

d) copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

e) copia conformă cu originalul a carnetului de muncă sau o adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în specialitate;

f) adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;

g) curriculum-vitae.

h) cazierul judiciar;

i) declaraţia pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

Concursul va include următoarele etape:
1) testarea cunoştinţelor teoretice;
2) evaluarea proiectului de management al instituţiei;
3) interviul

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs – 15 aprilie 2024, ora 1700

Telefon: (0244) 2-20-58

E – mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoana de contact – Ostap Victoria, jurist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Călăraşi

Informaţii pe adresa:or. Călăraşi, str. Biruinţei, nr.1/1; bir 15

                                                   BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

Regulamentul și Metodologia de numire în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor IMSP Centrelor de Sănătate din raionul Călăraşi aprobat prin Decizia CR Călărași nr. 04/32 din 19 iulie 2018.

Regulamentul de organizare și funcționare a instituției medico-sanitare publice CS Călărași, aprobat prin Decizia nr.03/02 din 27.07.2017

Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 /Sistemul de ocrotire a sănătății/, /Finanţarea ocrotirii sănătăţii /

Legea nr. 263/2005 ,,Cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului”

Legea nr. 264/2005 ,,Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”

Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medical, cu modificările ulterioare,

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1182/322 din 22.12.2023 privind aprobarea formularului Devizului de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (business-plan) și a Normelor metodologice de elaborare a acestuia și gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală de către prestatorii de servicii medicale încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 470/2023 cu privire la evaluarea indicatorilor de performanță ai activității  instituției medico-sanitare publice.

Căutare pe site

Calendar

Iunie 2024
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vizitatori

Azi 68

Ieri 78

Săptămînă 314

Lună 1380

Total 283475

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md