Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Scopul general al funcţiei:

Aplicarea unitară pe plan local a prevederilor legislaţiei privind acordarea ajutoarelor materiale persoanelor socialmente-vulnerabile, asigurarea corectitudinii utilizării mijloacelor Fondului, implementarea legislaţiei privind acordarea compensaţiei persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor

 

Sarcinile de bază:

 1. Stabileşte un sistem unic de acumulare integră a actelor necesare pentru acordarea ajutorului material
 2. Exercită controlul acordării ajutoarelor materiale în primăriile raionului
 3. Coordonează procesul de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul protecţiei sociale a populaţiei

 

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază :

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • Lipsa andecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistenţei sociale, administrare publică, socio-uman

 

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

 

Abilităţi:delucru cu documentele, actele legislative; consultare şi instruire, analiză şi sinteză, elaborare de documente, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

 

Atitudini/comportament:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)    formularul de participare*;

b)    copia buletinului de identitate

c)    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă**;

e)    certificatul medical după caz;

f)     cazierul judiciar***

 

 

 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs

pînă la14 octombrie 2016 inclusiv

Telefon – 0 244 84-648

Adresa poştală – str. Bojole, 2, or. Călăraşi

Persoana de contact – inspector superior în probleme resurse umane şi secretariat TROHIN Aleftina

 

Bibliogarafia

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia publică şi statutul funcţionarului public.

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-          Legea nr.16- Xvi din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

 

 • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003

-          Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor

-          Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare

-          Regulamentul privind modul de distribuire a mijloacelor fondurilor de susţinere socială a populaţiei

________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 62

Ieri 57

Săptămînă 62

Lună 1605

Total 165176

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md