Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Aviz

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Călăraşi

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Şef adjunct

Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicilor şi procedurilor moderne privind organizarea, planificarea şi monitorizarea activităţii serviciilor sociale din cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei, realizarea obiectivelor propuse.

 Sarcinile de bază:

1.   Realizarea politicilor naţionale în domeniul asistenţei sociale.

2. Promovarea şi implementarea măsurilor necesare pentru eficientizarea acordării prestaţiilor sociale şi sporirii accesului şi calităţii serviciilor sociale pentru persoanele social defavorizate.

3. Informarea populaţiei despre serviciile de asistenţă socială, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a serviciilor de asistenţă sovcială, drepturile şi responsabilităţile beneficiarului.

4. Monitorizarea şi evaluiarea impactului serviciilor de asistenţă socială adresate persoanelor defavorizate în vederea estimării gradului de integrare socială a acestora.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vîrstei necesrae obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Studii: masterat,superioare, de licenţă preferabil în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice,

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţă socială.

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi:delucru cu personalul, actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)    formularul de participare*;

b)    copia buletinului de identitate

c)    copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de formare continuă.

d)    copia carnetului de muncă**;

e)    certificatul medical după caz;

f)     cazierul judiciar***

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs

pînă la13 ianuarie 2017 inclusiv

Telefon – 0 244 84-864

Adresa poştală – str. Bojole, 2, or. Călăraşi

Persoana de contact – specialist principal în probleme resurse umane

Bibliogarafia

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia publică şi statutul funcţionarului public.

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-          Legea nr.16- Xvi din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003

-          Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor

-          Legea 140 din 13.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc,

-          Legea nr. 499 din 14.07.99 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni

________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

 

 

 

 

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 14

Ieri 60

Săptămînă 452

Lună 1995

Total 165566

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md