Consiliul raional Сălărași

PAGINA OFICIALĂ

Aviz

Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei Călăraşi

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal resurse umane

Scopul general al funcţiei:

Gestionarea resurselor umane in relatie directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare si incetare a raporturilor de munca ale salariatilor.

 Sarcinile de baza:

1.     Organizarea si derularea operatiunilor de evidentă a personalului in cadrul DASPF;

2.     Evidenta si pastrarea in arhiva direcției a tuturor documentelor care se creează conform reglementărilor in vigoare.

3.     Întocmirea formelor de angajare si verificarea dosarului personal. 

4.     Întocmirea formelor de desfacere a contractului individual de muncă;

5.     Înregistrarea contractului individual de muncă, deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de muncă al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor, in carnetul de muncă;

6.     Înregistrarea in carnetele de muncă si in registrul de evidentă al salariatilor a tututror schimbărilor survenite in situatia angajatilor conform legilor și instrucțiunilor in vigoare;

7.     Evidenta si pastrarea carnetelor de muncă si a dosarelor de personal;

8.     Arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile si a altor documente care se creează in cadrul direcției;   

9.     Întocmirea pe calculator si redactarea de adeverințe, formulare si alte acte specifice biroului;

10.  Organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe secții, servicii, ani, luni.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de baza :

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul dreptului, administraţiei publice.

Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul: drept și administraţie publică.

Cunoştinţe:

-          cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-          cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţi publice;

-          cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet;

Abilităţi:delucru cu actele legislative; analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)    formularul de participare*;

b)    copia buletinului de identitate

c)    copiile diplomelor de sudii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)    copia carnetului de muncă**;

e)    certificatul medical după caz;

f)     cazierul judiciar***

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs pînă la

27 ianuarie 2017

Telefon – 0 244 84 648

Adresa poştală – str. Bojole, 2

Persoana de contact – șef DASPF Călărași Tudor Enachi

Bibliogarafia

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public

-          Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public.

-          Legea nr.16- XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr. 190 din 19 iulie 1994 cu modificările ulterioare cu privire la petiționare

  • Acte normative în domeniul de specialitate

-          Codul Muncii al Republicii Moldova,

-          Legea Nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia publică şi statutul funcţionarului public.

-          Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

-          Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,

-          Hotărîrea de Guvern nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare,

-          Legea nr.547-XV - Legea asistenţei sociale.

_________________

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreunpă cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Căutare pe site

Loading feeds...

Custom Logo Design


Vizitatori

Azi 13

Ieri 60

Săptămînă 451

Lună 1994

Total 165565

Raionul Călărași în imagini

Consiliul raional Călărași © 2014. Toate drepturile rezervate.
or.Călărași, str. Biruinței 1, e-mail:consiliu@calarasi.md